Entries by dxnt123

Quy hoạch Nha Trang giai đoạn đến năm 2025: Định hướng phát triển về phía Tây

Quy hoạch Nha Trang được mở rộng ranh giới về phía Tây Quy hoạch Nha Trang đến năm 2025 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh. Quy hoạch đã xây dựng cũng như các định hướng phát triển đô thị của TP. Nha Trang trong thời gian đến hướng tới mục tiêu […]