59fc2cfb6d42c4000133a074_Tang 3 – KHU THƯƠNG MẠI CHO THUÊ (COMMERCIAL ZONING)(1)