59fc2cfb895b3f0001eb62a2_Tang 1 – KHU THƯƠNG MẠI CHO THUÊ (COMMERCIAL ZONING)(2)