59fc2cfbd91e01000191cd6c_Tang ham – KHU THƯƠNG MẠI CHO THUÊ (COMMERCIAL ZONING)(1)