59fc2cfbd91e01000191cd6d_Tang 2- KHU THƯƠNG MẠI CHO THUÊ (COMMERCIAL ZONING)(1)