Bình Định: 3 tháng, thu hút đầu tư được gần 24.000 tỷ đồng