1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1

Căn hộ 01 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 65,7 m2 / View: Ocean – City View / Hướng BC: Đông Nam

2

Căn hộ 02 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 42,7 m2 / View: Ocean View / Hướng BC: Đông

3

Căn hộ 03 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 42,7 m2 / View: Ocean View / Hướng BC: Đông

4

Căn hộ 04 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 42,7 m2 / View: Ocean View / Hướng BC: Đông

5

Căn hộ 05 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 42,7 m2 / View: Ocean View / Hướng BC: Đông

6

Căn hộ 06 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 65,1 m2 / View: Ocean – City View / Hướng BC: Đông Bắc

7

Căn hộ 07 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 37,6 m2 / View: Ocean – City View / Hướng BC: Bắc

8

Căn hộ 08 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 37,6 m2 / View: Ocean – City View / Hướng BC: Bắc

9

Căn hộ 09 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 65,1 m2 / View: Ocean – City View / Hướng BC: Tây Bắc

10

Căn hộ 10 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 41,6 m2 / View: City View / Hướng BC: Tây

11

Căn hộ 11 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 41,6 m2 / View: City View / Hướng BC: Tây

12

Căn hộ 12 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 41,6 m2 / View: City View / Hướng BC: Tây

14

Căn hộ 14 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 41,6 m2 / View: City View / Hướng BC: Tây

15

Căn hộ 15 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 65,7 m2 / View: Ocean – City View / Hướng BC: Tây Nam

16

Căn hộ 16 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 51,9 m2 / View: Ocean – City View / Hướng BC: Nam

17

Căn hộ 17 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 51,9 m2 / View: Ocean – City View / Hướng BC: Nam

Căn hộ 01 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 65,7 m2
View: Ocean – City View / Hướng BC: Đông Nam

Căn hộ 02, 03, 04, 05 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 42,7 m2
View: Ocean View / Hướng BC: Đông

Căn hộ 06 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 65,1 m2
View: Ocean – City View / Hướng BC: Đông Bắc

Căn hộ 07, 08 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 37,6 m2
View: Ocean – City View / Hướng BC: Bắc

Căn hộ 10, 11, 12, 14 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 41,6 m2
View: City View / Hướng BC: Tây

Căn hộ 15 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 65,7 m2
View: Ocean – City View / Hướng BC: Tây Nam

Căn hộ 16, 17 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 51,9 m2
View: Ocean – City View / Hướng BC: Nam

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1

Căn hộ 01 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 121,4 m2 / View: Ocean – City View / Hướng BC: Đông Nam

2

Căn hộ 02 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 86,9 m2 / View: Ocean View / Hướng BC: Đông

3

Căn hộ 3A dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 41,6 m2 / View: Ocean View / Hướng BC: Đông

4

Căn hộ 3B dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 65,1 m2 / View: Ocean View / Hướng BC: Đông Bắc

5

Căn hộ 04 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 76,7 m2 / View: Ocean View / Hướng BC: Bắc

6

Căn hộ 6A dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 65,1 m2 / View: Ocean – City View / Hướng BC: Tây Bắc

7

Căn hộ 5B dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 41,6 m2 / View: City View / Hướng BC: Tây

8

Căn hộ 6A dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 41,6 m2 / View: City View / Hướng BC: Tây

9

Căn hộ 6B dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 41,6 m2 / View: City View / Hướng BC: Tây

10

Căn hộ 7A dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 41,6 m2 / View: City View / Hướng BC: Tây

11

Căn hộ 7B dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 65,7 m2 / View: Ocean – City View / Hướng BC: Tây Nam

12

Căn hộ 08 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 103 m2 / View: Ocean – City View / Hướng BC: Nam

Căn hộ 01 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 121,4 m2
View: Ocean – City View / Hướng BC: Đông Nam

Căn hộ 02 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 86,9 m2
View: Ocean View / Hướng BC: Đông

Căn hộ 3A dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 42,7 m2
View: Ocean View / Hướng BC: Đông

Căn hộ 3B dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 65,1 m2
View: Ocean – City View / Hướng BC: Đông Bắc

Căn hộ 04 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 76,7 m2
View: Ocean – City View / Hướng BC: Đông Bắc

Căn hộ 5A dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 65,1 m2
View: Ocean – City View / Hướng BC: Tây Nam

Căn hộ 5B, 6A, 6B, 7A dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 41,6 m2
View: City View / Hướng BC: Tây

Căn hộ 7B dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 65,7 m2
View: Ocean – City View / Hướng BC: Tây Nam

Căn hộ 08 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 51,9 m2
View: Ocean – City View / Hướng BC: Nam

Căn hộ 01 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 121,4 m2
View: Ocean – City View / Hướng BC: Đông Nam

Căn hộ 02, 03, 04, 05 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 42,7 m2
View: Ocean View / Hướng BC: Đông

Căn hộ 06 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 65,1 m2
View: Ocean – City View / Hướng BC: Đông Bắc

Căn hộ 07, 08 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 37,6 m2
View: Ocean – City View / Hướng BC: Bắc

Căn hộ 10, 11, 12, 14 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 41,6 m2
View: City View / Hướng BC: Tây

Căn hộ 15 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 65,7 m2
View: Ocean – City View / Hướng BC: Tây Nam

Căn hộ 16, 17 dự án Ocean Gate Nha Trang
Diện tích: 51,9 m2
View: Ocean – City View / Hướng BC: Nam