Bình Định quy hoạch thêm gần 500 ha đất ở cho thị xã An Nhơn