Quy hoạch TP. Nha Trang giai đoạn đến năm 2025 là định hướng phát triển về phía Tây