Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định thành lập Trường THCS, THPT Đặng Chí Thanh

Ngày 23/8/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 1359/QĐ-UBND về việc thành lập trường THCS, THPT Đặng Chí Thanh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở tách Trường THCS Trương Văn Ly trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam và Trường THPT Nguyễn Văn Linh (cũ) trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (Quyết định).

Theo đó, Trường THCS, THPT Đặng Chí Thanh là cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; được giao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng mở tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Trường THCS, THPT Đặng Chí Thanh đặt tại xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Trường THCS, THPT Đặng Chí Thanh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành theo quy định tại Khoản 15 Điều 2 Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29/5/2015 của Bộ Nội vụ-Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Thông tư số 12/2011/TT-GGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 05/9/2019./.